Avís legal i política de privacitat

Avís legal

Institut Bori és propietari dels noms de domini i pàgines d’Internet a les quals s’accedeix des del domini www.institutbori.com i els altres dominis registrats al seu nom.

Institut Bori és propietat de l’empresa Medicina i Serveis Creu Mèdica, S.L., amb domicili a Carrer de Villarroel, nº 2, 4º-2ª, 08011 Barcelona, CIF B65672958.

 

Propietat Intel·lectual

 • Copyright, Institut Bori 2021. Tots els drets reservats.
 • El contingut d’aquestes pàgines web està subjecte a allò que es disposa a la normativa vigent espanyola reguladora de la Propietat Intel·lectual.
 • El contingut d’aquesta pàgina web, en qualsevol dels seus formats (text, imatge, fitxers, etc.), estructura, disseny i forma de presentació, així com els programes d’ordinador utilitzats per la seva creació i posterior funcionament, són objecte de llicència o de drets de propietat intel·lectual dels quals és titular Institut Bori.
 • El contingut d’aquest lloc web no podrà ser reproduït, modificat, distribuït, comunicat públicament ni emmagatzemat sense autorització prèvia d’Institut Bori.
 • L’ús indegut del contingut d’aquest lloc web podrà ser considerat una infracció de les normes reguladores del copyright.
 • Els usuaris han d’abstenir-se d’obtenir o d’intentar obtenir els continguts del web d’institut Bori utilitzant mitjans o procediments diferents dels que siguin posats a disposició o siguin indicats per aquest efecte en les pàgines web on es trobin els mateixos.

 

Accés dels usuaris al lloc web

 • Les pàgines d’Institut Bori poden ser visitades lliurement pels usuaris a excepció d’aquelles que estiguin incloses en àrees tancades o de subscripció.
 • L’usuari es compromet a utilitzar les pàgines d’Institut Bori de conformitat amb la llei espanyola, amb el present Avís Legal, amb les Condicions Particulars de certs Serveis i amb la resta d’avisos, reglaments d’ús i instruccions que s’hagin posat en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i amb l’ordre públic.

 

Limitació de la responsabilitat

 • Aquest lloc web té com a objectiu principal informar als usuaris sobre els serveis oferts per Institut Bori, i per això els continguts del mateix són de caràcter informatiu i purament orientatius, per tant no han de ser considerats com assessorament legal o mèdic.
 • Institut Bori declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que es trobi fora d’aquesta pàgina o del seu control i/o de la que no sigui autor, no sent responsable, en particular, de l’actualització, correcció i/o exactitud dels continguts als quals tingui accés el visitant a través d’aquesta pàgina web, així com de la seva legalitat i/o idoneïtat.
 • Tampoc pot fer-se responsable a Institut Bori de cap tipus de dany directament o indirecta relacionat amb l’ús i/o contingut dels enllaços inclosos en aquesta pàgina. La inclusió d’un enllaç en aquesta pàgina no pot ser considerat una recomanació d’institut Bori als visitants; la decisió d’utilitzar l’enllaç queda subjecta a la voluntat d’aquests últims.
 • En tot cas, i sota cap circumstància, la informació directament o indirecta accessible a través d’aquesta pàgina no pot ser considerada un consell mèdic o prescripció facultativa, declinant Institut Bori tota responsabilitat per qualsevol tipus de conseqüències directament o indirecta relacionades amb les accions o omissions que pugui dur a terme el visitant en funció de la interpretació d’aquestes informacions.
 • La informació proporcionada en aquest lloc web no reemplaça si no que complementa la relació entre el professional de salut i el seu pacient o visitant i en cas de dubte s’ha de consultar amb el seu professional de salut de referència.
 • La informació continguda en aquest web pot no ser correcta, malgrat els esforços realitzats per vetllar per la seva veracitat i actualització. En conseqüència, Institut Bori no es responsabilitza dels errors continguts, ni pels danys o perjudicis derivats del seu ús.
 • Institut Bori no es responsabilitza de les diferències que puguin existir entre els documents originals continguts en publicacions oficials i la seva versió electrònica carregada en aquest web, ja que aquestes últimes tenen exclusivament caràcter informatiu.
 • Institut Bori es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts del web sense prèvia notificació.
 • Institut Bori no es responsabilitza dels danys i perjudicis ocasionats en el sistema dels usuaris del lloc web, en no poder garantir la inexistència de virus o altres elements lesius en els seus continguts.

 

Navegació anònima a través del web

 • Institut Bori, entitat titular del website institutbori.com, només obté i conserva dels visitants del nostre web la informació establerta en el format comú d’arxiu de registre de NCSA.
 • La informació obtinguda és totalment anònima i en cap cas pot ser associada a un usuari concret i identificat.

 

Tractament de dades de caràcter personal

 • Institut Bori és el responsable del tractament de les dades de caràcter personal i titular la de base de dades generada amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris a través dels formularis de contacte del website www.institutbori.com.
 • L’usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades per a la tramitació i resposta a les consultes plantejades a través dels formularis de contacte. El fitxer està situat al Carrer Villarroel, 2, 4º-2ª, 08011 Barcelona, sota la supervisió i control d’Institut Bori.
 • En cap cas, Institut Bori cedirà les dades subministrades a tercers.
 • Les dades es conservaran durant el termini suficient per atendre la seva petició i, en tot cas, durant el termini que la legislació vigent estableixi en cada moment.
 • La informació personal recaptada dels usuaris registrats és emmagatzemada en la base de dades propietat d’Institut Bori que assumeix les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació i la protecció dels drets i llibertats de les persones físiques d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant RGPD) i la Llei 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i de Garantia dels Drets digitals.
 • L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se Institut Bori el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense prejudici de la resta d’accions legals.
 • Qualsevol usuari pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades de caràcter personal subministrades a Institut Bori, mitjançant comunicació escrita dirigida al Carrer Villarroel, 2, 4º-2ª, 08011 Barcelona, o a l’adreça electrònica info@institutbori.com, referència “tractament de dades”.

 

Generalitats

 • Institut Bori es reserva el dret a modificar sense previ avís el contingut dels Avisos Legals d’aquest lloc web. Per tant, i per un correcte ús del mateix, li recomanem que visiti periòdicament aquesta secció.
 • La funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació a Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest web. Institut Bori no serà en cap cas responsable del resultat obtingut mitjançant els citats enllaços hipertextuals.